හඳුන්වාදීම

කීල් යනු උතුරු ජර්මනියේ ෂෙල්ස්විග්-හොල්ස්ටයින් ප්‍රාන්තයේ අගනුවර සහ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරය වන අතර එහි ජනගහනය 249,023 (2016) වේ.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ජර්මානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක