හඳුන්වාදීම

කුල්නා යනු බංග්ලාදේශයේ තුන්වන විශාලතම නගරයයි. එය කුල්නා දිස්ත්‍රික්කයේ සහ කුල්නා කොට් Division ාශයේ පරිපාලන ආසනයයි. 2011 සංගණනයේදී නගරයේ ජනගහනය 663,342 කි. කුල්නා අගනගරයේ 1.022 දී ඇස්තමේන්තුගත ජනගහනය මිලියන 2014 කි.

  • මුදල් බංග්ලාදේශ ටකා
  • භාෂාව බෙංගාලි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක