හඳුන්වාදීම

ඛාර්කිව් යනු යුක්රේනයේ දෙවන විශාලතම නගරයයි. රටේ ඊසාන දෙසින් එය ස්ලොබොෂාන්ෂිනා historical තිහාසික කලාපයේ විශාලතම නගරයයි. කාර්කිව් යනු කාර්කිව් ඔබ්ලාස්ට් සහ අවට කාර්කිව් රියාන් හි පරිපාලන මධ්‍යස්ථානය වන අතර, පරිපාලනමය වශයෙන් එය වැදගත් නගරයක් ලෙස සංස්ථාගත කර ඇති අතර එය රියාන්ට අයත් නොවේ.

  • මුදල් යුක්රේන hryvnia
  • භාෂාව යුක්රේන
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක