හඳුන්වාදීම

කෙන්ට් යනු ගිනිකොනදිග එංගලන්තයේ ප්‍රාන්තයක් වන අතර නිවාස වලින් එකකි. එය මායිම් වන්නේ වයඹ දෙසින් මහා ලන්ඩන්, බටහිරින් සරේ සහ නිරිත දෙසින් නැගෙනහිර සසෙක්ස් ය. තේම්ස් නදියේ මෝය දිගේ (අධිවේගී 1 සහ ඩාර්ට්ෆර්ඩ් ක්‍රොසින් හරහා ගොඩබිමට සම්බන්ධ) එසෙක්ස් සමඟත්, චැනල් උමඟ හරහා ප්‍රංශයේ පාස්-ඩි-කාලයිස් සමඟ දේශසීමා බෙදා ගනී. ප්‍රාන්ත නගරය මේඩ්ස්ටෝන් ය.

  • මුදල් ස්ටර්ලින් පවුම
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක