හඳුන්වාදීම

කෙලොවෝනා යනු කැනඩාවේ බ්‍රිතාන්‍ය කොලොම්බියාවේ දකුණු අභ්‍යන්තරයේ ඔකනගන් නිම්නයේ ඔකනගන් විලේ පිහිටි නගරයකි. එය මධ්‍යම ඔකනගන් ප්‍රාදේශීය දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රධාන කාර්යාලය ලෙස සේවය කරයි. කෙලොවෝනා යන නම සෑදී ඇත්තේ “ග්‍රිස්ලි වලසා” යන ඔකනගන් භාෂාවෙන් ය.

  • මුදල් CA ඩොලරය
  • භාෂාව ප්‍රංශ, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක