කවායි, එච්.අයි
එක්සත් ජනපදය

කවායි, එච්.අයි

RubPage.com සමඟින් ඔබ යන ඕනෑම තැනක හොඳම නුරු සම්බාහනය සහ සංවේදී ශරීර රබර් සැසි සොයාගත හැකිය.

හඳුන්වාදීම

Kauaʻi County යනු එක්සත් ජනපදයේ හවායි ප්‍රාන්තයේ පිහිටි රටකි. එය කවාසි, නිෂිහාවු, ලෙහුවා සහ කසුලා දූපත් වලින් සමන්විත වේ. 2010 සංගණනයට අනුව ජනගහනය 67,091 කි. ප්‍රාන්ත ආසනය ලුහුයි. RubPage.com සමඟ ඔබට හොඳම දේ සොයාගත හැකි හොඳ දෙය නාඌ සම්බාහනයවැලි සංවේදී ශරීර කුණු ඔබ යන ඕනෑම තැනක සැසි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක