හඳුන්වාදීම

කැටොවිස් යනු දකුණු පෝලන්තයේ, සිලෙසියානු කලාපයේ අගනුවර වන අතර ඉහළ සිලීසියාවේ සහ ඩෙබ්‍රෝවා ද්‍රෝණියේ අගනගරයකි.

  • මුදල් පෝලන්ත złoty
  • භාෂාව පෝලන්ත
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක