හඳුන්වාදීම

ස්ටුට්ගාර්ට් අගනුවරට පසුව ජර්මානු ෆෙඩරල් ප්‍රාන්තයේ බේඩන්-වර්ටම්බර්ග් හි දෙවන විශාලතම නගරය කාල්ස්රුහ් වන අතර එහි 309,999 (2016) වැසියන් එය ජර්මනියේ 21 වන විශාලතම නගරය බවට පත් කරයි.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ජර්මානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක