හඳුන්වාදීම

කරච්චි යනු පාකිස්තාන පළාතේ සින්ද්හි අගනුවරයි. එය පාකිස්තානයේ විශාලතම නගරය වන අතර ලෝකයේ හත්වන විශාලතම නගරය වේ.