හඳුන්වාදීම

කාන්පූර් යනු උත්තර් ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්තයේ අගනගරයකි. විශාල අගනගරය දිස්ත්‍රික්ක දෙකකට බෙදා ඇත: කාන්පූර් නගර්හි නාගරික දිස්ත්‍රික්කය සහ කාන්පූර් ඩෙහාත් හි ග්‍රාමීය දිස්ත්‍රික්කය, නාගරික දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටා ඇති නගරය සහ තවත් නගර කිහිපයක්. “අගනගරය” යන යෙදුම සෑම විටම නාගරික දිස්ත්‍රික්කයට සහ නගරයට අදාළ වේ.

  • මුදල් රු
  • භාෂාව හින්දි, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක