හඳුන්වාදීම

කලිස්පෙල් යනු එක්සත් ජනපදයේ මොන්ටානා හි ෆ්ලැට්හෙඩ් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි ආසනයකි. 2010 සංගණනයෙන් කාලිස්පෙල්ගේ ජනගහනය 19,927 ක් විය. කාලිස්පෙල් මයික්‍රොපොලිටන් සංඛ්‍යාලේඛන ප්‍රදේශයෙහි ජනගහනය 93,068 ක් වන අතර එය වයඹදිග මොන්ටානාහි විශාලතම නගර හා වාණිජ මධ්‍යස්ථානය වේ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි