හඳුන්වාදීම

කලමාසෝ යනු එක්සත් ජනපද මිචිගන් ප්‍රාන්තයේ නිරිතදිග කලාපයේ පිහිටි නගරයකි. එය කලමාසෝ ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනයයි. 2010 සංගණනයට අනුව කලමසෝ හි ජනගහනය 74,262 කි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි