හඳුන්වාදීම

ජොප්ලින් නගරය නිල වශයෙන් ජොප්ලින් නගරය ලෙස හැඳින්වෙන අතර එය එක්සත් ජනපදයේ මිසූරි ප්‍රාන්තයේ නිරිතදිග කෙළවරේ ජැස්පර් සහ නිව්ටන් ප්‍රාන්තවල පිහිටි නගරයකි. නගරයේ වැඩි කොටසක් ජැස්පර් ප්‍රාන්තයේ වන අතර දකුණු කොටස නිව්ටන් ප්‍රාන්තයේ වේ. ජොප්ලින් යනු ජැස්පර් ප්‍රාන්තයේ විශාලතම නගරයයි - එය ප්‍රාන්ත ආසනයක් නොවුනත්, එය ප්‍රාන්තයේ වැඩිම ජනගහනයක් සහිත 12 වන නගරයයි. 2010 සංගණනයට අනුව නගරයේ ජනගහනය 50,150 කි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි