හඳුන්වාදීම

ජැන්කොපිං යනු දකුණු ස්වීඩනයේ වැසියන් 93,797 ක් සිටින නගරයකි. ජැන්කොපිං පිහිටා තිබෙන්නේ ස්වීඩනයේ දෙවන විශාලතම විල වන වෝටර්න් හි දකුණු කෙළවරේ ස්මෝලන්ඩ් පළාතේ ය.

  • මුදල් ස්වීඩන් ක්‍රෝනා
  • භාෂාව ස්වීඩන්
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක