හඳුන්වාදීම

ජොහූර් බහ්රු යනු මැලේසියාවේ ජොහෝර් ප්‍රාන්තයේ අගනුවරයි. එය මැලේසියාවේ අර්ධද්වීපයේ දකුණු කෙළවරේ ජොහෝර් සමුද්‍ර සන්ධිය දිගේ පිහිටා ඇත.

  • මුදල් මැලේසියානු ringgit
  • භාෂාව මැලේ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක