හඳුන්වාදීම

ජොන්සන් නගරය යනු එක්සත් ජනපදයේ ටෙනසි ​​ප්‍රාන්තයේ වොෂිංටන්, කාටර් සහ සුලිවන් ප්‍රාන්තවල පිහිටි නගරයක් වන අතර නගරයේ වැඩි කොටසක් වොෂිංටන් ප්‍රාන්තයේ වේ. 2010 සංගණනයට අනුව ජොන්සන් නගරයේ ජනගහනය 63,152 ක් වූ අතර 2018 වන විට ඇස්තමේන්තුගත ජනගහනය 66,778 ක් වූ අතර එය ප්‍රාන්තයේ නවවන විශාලතම නගරය බවට පත්විය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි