හඳුන්වාදීම

ජෝද්පූර් යනු ඉන්දියාවේ රාජස්ථානයේ දෙවන විශාලතම නගරය වන අතර නිල වශයෙන් ප්‍රාන්තයේ දෙවන අගනගරය වේ.

  • මුදල් රු
  • භාෂාව හින්දි, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක