හඳුන්වාදීම

ජෙරුසලම යනු මැද පෙරදිග හා මළ මුහුද අතර යුදෙව් කඳුකරයේ සානුවක පිහිටා ඇති මැද පෙරදිග නගරයකි.

  • මුදල් ඊශ්රායල කිරුම්
  • භාෂාව හෙබ්රෙව්
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක