හඳුන්වාදීම

ජර්මනිය යනු නෙවාක් නගරයෙන් පසු එක්සත් ජනපදයේ නිව් ජර්සි ප්‍රාන්තයේ දෙවන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරයයි. එය හඩ්සන් ප්‍රාන්තයේ ආසනය මෙන්ම රටේ විශාලතම නගරයයි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි