හඳුන්වාදීම

ජැනෙස්විල් යනු එක්සත් ජනපදයේ දකුණු විස්කොන්සින්හි පිහිටි නගරයකි. එය ප්‍රාන්ත ආසනය සහ විශාලතම නගරය වන රොක් කවුන්ටි වන අතර එය විස්කොන්සින්, මෙට්‍රොපොලිටන් සංඛ්‍යාලේඛන ප්‍රදේශයේ ජේන්ස්විල් හි ප්‍රධාන මහ නගර සභාවක් වන අතර WI ඒකාබද්ධ සංඛ්‍යාලේඛන ප්‍රදේශයේ මැඩිසන්-ජැනෙස්විල්-බෙලෝයිට් හි ඇතුළත් වේ. 2010 සංගණනයට අනුව නගරයේ ජනගහනය 63,575 කි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි