හඳුන්වාදීම

ජම්ෂෙඩ්පූර් යනු ඉන්දියාවේ පළමු කාර්මික සැලසුම් කළ නගරවලින් එකක් වන අතර ඉන්දියාවේ ජාර්කන්ඩ් ප්‍රාන්තයේ වඩාත් ජනාකීර්ණ නාගරික සමූහකරණයකි. එය ආරම්භ කරන ලද්දේ ටාටා සමූහයේ නිර්මාතෘ ජම්සෙට්ජි ටාටා විසිනි.

  • මුදල් රු
  • භාෂාව හින්දි, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක