හඳුන්වාදීම

ජයිපූර් යනු ඉන්දියාවේ රාජස්ථානයේ අගනුවර සහ විශාලතම නගරයයි. 2011 වන විට නගරයේ ජනගහනය මිලියන 3.1 ක් වන අතර එය රටේ දහවන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය බවට පත්විය. ජයිපූර් රෝස නගරය ලෙසද හැඳින්වෙන්නේ එහි ගොඩනැගිලිවල ප්‍රමුඛ වර්ණ පටිපාටිය හේතුවෙනි.

  • මුදල් රු
  • භාෂාව හින්දි, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක