ජැක්සන්විල්, එෆ්එල්
එක්සත් ජනපදය

ජැක්සන්විල්, එෆ්එල්

ඒ කාලයේ එෆ්එල් හි ජැක්සන්විල් හි බොඩි රබ් සහ නුරු සම්බාහනය ඔවුන් සොයාගත්තේ කෙසේදැයි අප කල්පනා කරනවාද?

හඳුන්වාදීම

ජැක්සන්විල් යනු ෆ්ලොරිඩාවේ මෙන්ම ගිනිකොනදිග එක්සත් ජනපදයේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරය වන අතර, එක්සත් ජනපදයේ ප්‍රදේශය අනුව විශාලතම නගරය වේ. ඔවුන් සොයාගත් ආකාරය ගැන අප කල්පනා කරනවාද? ශරීර රබර් සහ ජැක්සන්විල් හි නුරු සම්බාහනය, ඒ කාලයේ එෆ්එල්?

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක