හඳුන්වාදීම

ජැක්සන් යනු එක්සත් ජනපදයේ මිචිගන් ප්‍රාන්තයේ දකුණු මැද ප්‍රදේශයේ, Ar න් ආබර් සිට සැතපුම් 40 ක් (කි.මී. 64) බටහිරින් සහ ලැන්සිං සිට සැතපුම් 35 ක් (කි.මී. 56) දකුණින් පිහිටි නගරයකි. එය ජැක්සන් ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනයයි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි