හඳුන්වාදීම

ඉටාකා යනු නිව්යෝර්ක් හි ෆින්ගර් විල් ප්‍රදේශයේ පිහිටි නගරයකි. එය ටොම්ප්කින්ස් ප්‍රාන්තයේ ආසනය මෙන්ම ඉටාකා-ටොම්ප්කින්ස් ප්‍රාන්තයේ අගනගරයේ විශාලතම ප්‍රජාව වේ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි