හඳුන්වාදීම

ඉස්ලාමාබාද් යනු පාකිස්තානයේ අගනුවර වන අතර එය ෆෙඩරල් පරිපාලනය කරනු ලබන්නේ ඉස්ලාමාබාද් අගනුවරෙහි කොටසක් ලෙස ය. ඉස්ලාමාබාද් පාකිස්තානයේ නවවන විශාලතම නගරය වන අතර විශාල ඉස්ලාමාබාද්-රාවල්පින්ඩි අගනගරය මිලියන 7.4 ක ජනගහනයක් සහිත රටේ සිව්වන විශාලතම නගරය වේ.

  • මුදල් පකිස්ථාන රුපියල
  • භාෂාව උර්දු, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක