හඳුන්වාදීම

ඉක්වික් යනු උතුරු චිලියේ වරාය නගරයක් වන අතර එය ඉක්වික් පළාතේ සහ තාරපචේ කලාපයේ අගනුවර වේ. එය පිහිටා තිබෙන්නේ පැසිෆික් වෙරළ තීරයේ, පම්පා ඩෙල් තමාරුගල්ට බටහිර දෙසින් වන අතර එය අටකාමා කාන්තාරයේ කොටසකි.

  • මුදල් චිලී පෙසෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක