හඳුන්වාදීම

ඉපෝ යනු මැලේසියානු ප්‍රාන්තයේ පෙරක්හි අගනුවරයි. කින්ටා ගඟ අසල පිහිටා ඇති එය ක්වාලාලම්පූර් සිට කි.මී. 180 (සැතපුම් 110) ක් උතුරින් හා අසල්වැසි පෙන්නාං හි ජෝර්ජ් ටවුන් සිට ගිනිකොන දෙසින් කි.මී.

  • මුදල් මැලේසියානු ringgit
  • භාෂාව මැලේ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක