හඳුන්වාදීම

ඉන්ස්බ ruck ක් යනු ටිරෝල්හි අගනුවර වන අතර ඔස්ට්‍රියාවේ පස්වන විශාලතම නගරයයි. එය පිහිටා තිබෙන්නේ විප් නිම්නය සමඟ මංසන්ධියේ පිහිටි ඉන් නිම්නයේ ය. එය දකුණට කිලෝමීටර 30 ක් (සැතපුම් 18.6) පමණ බ්‍රෙනර් පාස් වෙත පිවිසිය හැකිය.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ජර්මානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක