හඳුන්වාදීම

ඉන්දෝර් යනු ඉන්දියාවේ මධ්‍ය ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්තයේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ හා විශාලතම නගරයයි. එය ඉන්දෝර් දිස්ත්‍රික්කයේ සහ ඉන්දෝර් කොට් .ාශයේ මූලස්ථානය ලෙස සේවය කරයි.

  • මුදල් රු
  • භාෂාව හින්දි, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක