හඳුන්වාදීම

ඉන්චියොන් යනු වයඹදිග දකුණු කොරියාවේ පිහිටා ඇති අතර එය නැගෙනහිරින් සෝල් සහ ජියොන්ගි වලට මායිම් වේ.

  • මුදල් කේ.ආර්
  • භාෂාව කොරියානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක