හඳුන්වාදීම

ඉබාගු යනු ටොලිමා අගනුවර වන අතර කොලොම්බියානු ජනරජය සෑදෙන දෙපාර්තමේන්තු 32 න් එකක් වන කොලොම්බියානු කෝපි කලාපයේ කොටසකි. නගරය පිහිටා තිබෙන්නේ රටේ මධ්‍යයේ, කොලොම්බියානු ඇන්ඩීස් හි මධ්‍යම කඳු වැටියේ, නෙවාඩෝ ඩෙල් ටොලිමා අසල ය.