හඳුන්වාදීම

හන්ට්ස්විල් යනු ටෙක්සාස් හි වෝකර් කවුන්ටි හි පිහිටි නගර ආසනයකි. 38,548 සංගණනයට අනුව ජනගහනය 2010 කි. එය හන්ට්ස්විල් මයික්‍රොපොලිටන් ප්‍රදේශයේ කේන්ද්‍රස්ථානයයි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි