හන්ට්ස්විල්, ඒඑල්
එක්සත් ජනපදය

හන්ට්ස්විල්, ඒඑල්

නුරු සම්බාහනය සහ බොඩි රබ් දීමනා සඳහාද පරීක්ෂා කරන්න.

හඳුන්වාදීම

හන්ට්ස්විල් යනු උතුරු ඇලබාමා හි අප්පලාචියන් ප්‍රදේශයේ පිහිටි නගරයකි. එය මැඩිසන් ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනය වන නමුත් බටහිරින් අසල්වැසි හුණුගල් ප්‍රාන්තය දක්වාත් දකුණින් මෝගන් ප්‍රාන්තය දක්වාත් විහිදේ. සඳහා පරීක්ෂා කරන්න නුරු සම්බාහනය සහ ශරීර රබර් දීමනා ද ඇත.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය මාර්තු-මැයි, සැප්තැම්බර්-නොවැම්බර්