හඳුන්වාදීම

හුවාන්කායෝ පළාත පේරු හි පිහිටා ඇත. එය ජුනන් කලාපය රචනා කරන පළාත් 9 න් එකකි. එය උතුරට කොන්සෙප්සියොන් පළාත සමඟද, නැගෙනහිරින් සතිපෝ පළාතෙන්ද, දකුණින් හුවාන්කාවෙලිකා කලාපය සමඟද බටහිරින් චුපාකා පළාතෙන්ද මායිම් වේ. පළාතේ ආසන්න වශයෙන් ජනගහනය 545,615 කි. පළාතේ අගනුවර වන්නේ හුවාන්කායෝ නගරයයි.

  • මුදල් සොල්
  • භාෂාව ස්පා Spanish ් ,, අයිමාරා
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක