හඳුන්වාදීම

හූස්ටන් යනු එක්සත් ජනපදයේ ටෙක්සාස් ප්‍රාන්තයේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරය වන අතර, එක්සත් ජනපදයේ සිව්වන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය, දකුණු ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරය මෙන්ම උතුරු ඇමරිකාවේ වැඩිම ජනගහනය සහිත හයවන නගරය වන අතර ඇස්තමේන්තුගත 2018 ජනගහනය 2,325,502 කි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි