හොනොලුයි, HI
එක්සත් ජනපදය

හොනොලුයි, HI

හොනොලුලු, එච්.අයි හි ඔබේ ශරීර රබර් සහ නුරු සම්බාහනය වෙන්කරවා ගැනීමේ අවස්ථාවක් අතපසු නොකරන්න.

හඳුන්වාදීම

හොනොලුලු ප්‍රාන්තය (නිල වශයෙන් හොනොලුලු නගරය සහ කලින් ඔහාහු ප්‍රාන්තය ලෙස හැඳින්වේ) යනු එක්සත් ජනපදයේ හවායි ප්‍රාන්තයේ ඒකාබද්ධ නගරයකි. ඔබගේ වෙන්කරවා ගැනීමේ අවස්ථාවක් අතපසු නොකරන්න ශරීර රබර් සහ හොනොලුලු හි නුරු සම්බාහනය, එච්.අයි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක