හඳුන්වාදීම

හිරෝෂිමා යනු ජපානයේ හිරෝෂිමා ප්‍රාන්තයේ අගනුවරයි. 1 ජුනි මස 2019 වන දින වන විට නගරයේ ජනගහනය මිලියන 2.9 කි.

  • මුදල් යෙන්
  • භාෂාව ජපන්
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක