හඳුන්වාදීම

හිල්ටන් හෙඩ් දූපත සමහර විට හුදෙක් හිල්ටන් හෙඩ් ලෙස හැඳින්වේ, එය එක්සත් ජනපදයේ දකුණු කැරොලිනා හි බියුෆෝර්ට් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි පහත් රටක නිවාඩු නිකේතනයක් සහ බාධක දූපතකි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි