හඳුන්වාදීම

හයිපොයින්ට් යනු එක්සත් ජනපදයේ උතුරු කැරොලිනා ප්‍රාන්තයේ පීඩ්මොන්ට් ට්‍රයඩ් ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇති නගරයකි. නගරයේ වැඩි කොටසක් පිහිටා ඇත්තේ ගිල්ෆර්ඩ් ප්‍රාන්තයේ වන අතර එහි කොටස් අසල්වැසි රැන්ඩොල්ෆ්, ඩේවිඩ්සන් සහ ෆෝසයිත් ප්‍රාන්ත දක්වා විහිදේ. හයිපොයින්ට් යනු උතුරු කැරොලිනා ප්‍රාන්ත හතරකට විහිදෙන එකම නගරයයි. 2010 සංගණනයට අනුව නගරයේ මුළු ජනගහනය 104,371 ක් වන අතර 112,316 දී ඇස්තමේන්තුගත ජනගහනය 2018 කි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි