හඳුන්වාදීම

හික්රි යනු මූලික වශයෙන් කැටාව්බා ප්‍රාන්තයේ පිහිටා ඇති අතර විධිමත් මායිම් බර්ක් සහ කැල්ඩ්වෙල් ප්‍රාන්ත දක්වා විහිදේ. නගරය පිහිටා ඇත්තේ එක්සත් ජනපදයේ උතුරු කැරොලිනා ප්‍රාන්තයේ ය. 2010 සංගණනයේදී හිකොරිගේ ජනගහනය 40,010 ක් (මූලික වශයෙන් කැටාව්බා ප්‍රාන්තයේ) වන අතර, ඇස්තමේන්තුගත ජනගහනය 2018 දී 40,925 කි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි