හඳුන්වාදීම

හර්මොසිලෝ යනු වයඹදිග මෙක්සිකානු ප්‍රාන්තයේ සොනෝරා හි පිහිටා ඇති නගරයකි. එය අගනුවර සහ විශාලතම නගරය මෙන්ම රාජ්යයේ සහ කලාපයේ ප්රධාන ආර්ථික මධ්යස්ථානය වේ. 2015 වන විට නගරයේ ජනගහනය 812,229 ක් වන අතර එය මෙක්සිකෝවේ 16 වන විශාලතම නගරය බවට පත්විය. මෑතදී නගර ජනගහනයේ වර්ධනයට හේතු වී ඇත්තේ එහි මෑත කාලීන ශක්තිමත් කාර්මිකකරණයයි, විශේෂයෙන් මෝටර් රථ කර්මාන්තයයි.

  • මුදල් මෙක්සිකානු පෙසෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක