හඳුන්වාදීම

හෙල්සින්කි යනු ෆින්ලන්තයේ අගනුවර සහ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරයයි. ෆින්ලන්ත බොක්ක වෙරළ තීරයේ පිහිටා ඇති මෙය දකුණු ෆින්ලන්තයේ උසිමා ප්‍රදේශයේ ආසනය වන අතර ජනගහනය 650,058 කි.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ෆින්ලන්තය, ස්වීඩන්
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක