හඳුන්වාදීම

හෙල්සිංබර්ග් යනු ස්වීඩනයේ ස්කැනියා හි හෙල්සිංබර්ග් මහ නගර සභාවේ ආසනයකි. එහි 108,334 දී වැසියන් 2017 ක් සිටියහ.

  • මුදල් ස්වීඩන් ක්‍රෝනා
  • භාෂාව ස්වීඩන්
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක