හඳුන්වාදීම

හෙලේනා මොන්ටානා රන් කඩිමුඩියේ රන් කඳවුරක් ලෙස ආරම්භ කරන ලද අතර එය 1864 දී පිහිටුවන ලදී. දශක දෙකකට වැඩි කාලයක් පුරා නගර සීමාව තුළ ඩොලර් බිලියන 3.6 කට අධික රත්‍රන් ලබා ගත් අතර එය 19 වන සියවසේ අග භාගය වන විට එක්සත් ජනපදයේ ධනවත්ම නගරයක් බවට පත්විය. ධනයේ සාන්ද්‍රණය නගරයේ ප්‍රමුඛ විස්තීර්ණ වික්ටෝරියානු ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයට දායක විය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි