හඳුන්වාදීම

හයිඩෙල්බර්ග් යනු නිරිතදිග ජර්මනියේ නෙකාර් ගඟේ පිහිටා ඇති ජර්මානු බේඩන්-වර්ටම්බර්ග්හි විශ්ව විද්‍යාල නගරයකි. 2016 සංගණනයේදී එහි ජනගහනය 159,914 ක් වූ අතර එයින් දළ වශයෙන් හතරෙන් එකක් සිසුන්ගෙන් සමන්විත විය.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ජර්මානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක