හඳුන්වාදීම

හැටිස්බර්ග් යනු එක්සත් ජනපදයේ මිසිසිපි ප්‍රාන්තයේ, මූලික වශයෙන් ෆොරස්ට් ප්‍රාන්තයේ (එය ප්‍රාන්ත ආසනය වන) සහ බටහිරින් ලැමර් ප්‍රාන්තය දක්වා විහිදෙන නගරයකි. 45,989 සංගණනයේදී නගර ජනගහනය 2010 ක් වූ අතර, 45,951 දී ඇස්තමේන්තුගත ජනගහනය 2018 කි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි