හඳුන්වාදීම

හැනෝවර් යනු ජර්මානු පහළ සැක්සොනි ප්‍රාන්තයේ අගනුවර සහ විශාලතම නගරයයි. එහි 535,061 (2017) වැසියන් එය ජර්මනියේ දහතුන්වන විශාලතම නගරය මෙන්ම හැම්බර්ග් සහ බ්‍රෙමන්ගෙන් පසු උතුරු ජර්මනියේ තුන්වන විශාලතම නගරය බවට පත් කරයි.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ජර්මානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක