හඳුන්වාදීම

හැම්ප්ටන් යනු එක්සත් ජනපදයේ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය වර්ජිනියා හි ස්වාධීන නගරයකි. 2010 සංගණනයට අනුව ජනගහනය 137,438 කි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි