හඳුන්වාදීම

හැම්ප්ෂයර් යනු දකුණු එංගලන්තයේ ප්‍රාන්තයකි. ප්‍රාන්ත නගරය වින්චෙස්ටර් නගරයයි. එහි විශාලතම නගර දෙක වන සදම්ටන් සහ පෝර්ට්ස්මූත් ඒකීය බලධාරීන් ලෙස වෙන වෙනම පරිපාලනය කරනු ලැබේ; ඉතිරි රට පාලනය කරනු ලබන්නේ හැම්ප්ෂයර් කවුන්ටි කවුන්සිලය විසිනි.

  • මුදල් ස්ටර්ලින් පවුම
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක